Zápis ze schůze SSPS ČR (18536)
2001-10-05 23:07:29 Biharyová Helena - rubrika SSPS

ze dne 8.9.2001 - Praha

 1. Prezentace : za vedení SSPS přítomni - předsedové Jiří Krejčí, Ivo Mareš
  členové vedení J.Ochozka, J.Nešněra, M.Stejskal
  za jednotlivé kluby bylo přítomno 33 zástupců
 2. Schůzi zahájil J. Krejčí. Seznámil všechny zúčastněné s programem jednání.
 3. Termínový kalendář - TK byl odsouhlasen a doplněn o nové závody, byly určeny mistrovské závody.
  Konečnou verzi vyhotoví H. Biharyová , zajistí zveřejnění na Internetu do 15.9.2001 a rozešle na jednotlivé
  kluby do 30.9.2001.
 4. J. Krejčí zopakoval povinnosti Klubů v souvislosti s administrativou a seznámil účastníky schůze s postupem
  přidělování příspěvků Klubům.
  Tyto povinnosti budou zapracovány ve směrnicích, které budou rozeslány klubům.
 5. J. Krejčí a I. Mareš seznámili účastníky schůze s novinkami v SŘ. Byl vysvětlen rozdíl mezi SŘ a ZŘ.
  SŘ je novelizován podle filosofie sportovního svazu. Naším cílem je dosahovat co nejlepších výsledků a mít hodnocení, které porovnává naši výkonnost s výkonností evropské a světové špičky. Je třeba, aby medaile z MR měla svoji hodnotu a nebyla přidělována za průměrné výkony.
  Nový SŘ bude zveřejněn na Internetu k 30.9.2001, zároveň ho obdrží každý Klub. Zajistí H. Biharyová.
 6. Licence se prodlužují o 1 rok. Nebudou se tedy vystavovat nové průkazky, platí stávající.
  Kdo bude potřebovat licenci s aktuálním datumem na závod do zahraničí, jeho klub požádá Helenu Levíčkovou o vystavení nového průkazu.
 7. Diskuse - byly předloženy následující návrhy. Tyto návrhy projednala STK dne 21.9.2001:
  1. V SŘ zrušit bod č. 11 /P. Lněnička/
   - zamítnuto
  2. Vytvořit samostatnou kategorii pro samojedy /P. Lněnička/
   - zamítnuto
  3. Umožnit, aby závodní tým mohl doplnit nebo změnit registraci i v průběhu sezony /J. Nešněra/
   - ano, do uzávěrky závodu
  4. Nebodovat závody dle rychlosti v km/hod., ale každý závod hodnotit stejně jako dříve,
   tj. 1.místo = 2000bodů /V.Škoda/
   - zamítnuto
  5. Dle průměrných rychlostí z min. sezony na jednotlivých závodech stanovit fiktivní limity v km/hod pro
   daný závod /V.Němec, V.Škoda/
   - ano, pro MR bude povinnost míti homologované tratě a z homologace vyplyne koeficient trati
  6. Bodovat mistrovské závody jako dříve a zároveň zkoušet bodování nové dle klíče rychlosti v km/hod.
   - zamítnuto
  7. Zajistit osobu, která obstará reklamu sportu psích spřežení v médiích /J.Porubská/
   - ano, pracuje se na tom
  8. Zakoupit čipovací čtečky pro SSPS na příští sezonu /V.Němec/
   - ano
  9. Razítkovat a podepisovat všechny listiny a doklady, které Kluby odesílají, včetně žádostí o nové licence.
   /H.Levíčková/
   - ano
  10. Na závodech provádět fyzickou veterinární přejímku psů, na závodech mistrovských po každém kole
   /R.Heller, J.Krejčí/
   - ano
  11. Protože má STK velké pravomoce, musí mít pevně stanoven jednací řád /V.Škoda/
   - ano
  12. Přesně stanovit, kdy pořadatel obdrží za závod příspěvek 100% a kdy mu bude krácen. V případě krácení
   nároku přizvat na jednání i ředitele závodu /M.Novák/
   - ano
  13. Udělit 100% příspěvku za závod i tehdy, jede-li se pouze jedno kolo /M.Novák/
   - posoudí STK podle podmínek a TD
  14. V SŘ v odstavci u délky longových tratí nahradit slovo "minimálně" 50km za "cca" 50km /J.Ochozka/
   - ano
  15. Otevřít kategorii pouze pro dva psy
   - zamítnuto
  16. V SŘ ujasnit slovo "hodnocen" v souvislosti s otevřením kategorie a vyhlašováním vítězů. Zda posuzovat
   dle počtu závodníků, kteří nastoupí do 1.kola, nebo dle závodníků, kteří dokončí obě kola závodu
   /H. Levíčková/
   - hodnocen, znamená - "řádně dokončil celý závod"
   - účastní se, znamená - "řádně odstartoval alespoň první kolo a odstoupil z vážných důvodů(zranění člena týmu, porucha vybavení, atp.)

Všechny výše uvedené návrhy projednají příslušné STK v jednotlivých sekcích.

V Praze dne 8.9.2001

Biharyová Helena


Článek byl vytištěn ze systému www.mushing.cz. Práva autorů článku vyhrazena.